logo

Twój partner w inwestycjach


 

 

 

Program ochrony środowiska

 

W celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska administracja samorządowa na szczeblach województwa, powiatu i gminy jest zobowiązana do określenia i wykonania strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Z wykonania tych Programów Ochrony Środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.


Program Ochrony Środowiska sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu lub gminy, a uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy. Projekt wojewódzkiego POŚ opiniowany jest przez Ministra Środowiska, powiatowego przez zarząd województwa, a gminnego przez zarząd powiatu.


Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.

 

Programy powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.


Programy Ochrony Środowiska oparte są na założeniach zawartych w dokumentach:

•  Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001,
•  "Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016",
•  "Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym".

 

Firma Earth energy oferuje współpracę jednostką samorządu terytorialnego dotyczącą wykonania Programu Ochrony Środowiska. Przygotowane przez nas dokumenty są spójne z dokumentami wyższego szczebla oraz innymi dokumentami sektorowymi gminy czy powiatu.

 

Zapraszamy do współpracy.