logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania

Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko sporządza się dla projektów, które są wymienione w art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) (dalej ustawy ooś):

• koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego,
• polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony,

Art. 47 ustawy ooś mówi o innych przypadkach, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane:
„Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.”

Organom administracji publicznej proponujemy przeprowadzenie w ramach strategicznej oceny oddziaływania projektów planów i programów oraz innych dokumentów strategicznych zgodnie z zakresem zawartym w art. 51 ust. 1 ustawy ooś.


Nasi specjaliści posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania prognoz oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póż. zm.).


Zapraszamy do współpracy.