logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

 

 

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (dalej ustawa - Poś), wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia.


Decyzja będzie wymagana, jeżeli:

• występuje emisja zorganizowana – wprowadzanie zanieczyszczeń ze źródeł emisji za pośrednictwem odpowiednich urządzeń technicznych takich jak kominy czy wyrzutnie wentylacyjne,
• występują zanieczyszczenia, dla których zostały określone poziomy dopuszczalne lub wartości odniesienia (np. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031)),
•  instalacja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 Nr 130, poz. 881), bądź w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880).


Podmiotami uprawnionymi do realizacji procedury są:

•  prowadzący instalację (art. 184 ust. 1 ustawy - Poś),
•  prowadzący oznaczone części instalacji (art. 183b ustawy - Poś),
•  podmiot podejmujący realizację nowej instalacji (art. 191a ustawy - Poś).


Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydaje właściwy organ ochrony środowiska w drodze decyzji administracyjnej (Starosta, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub Marszałek Województwa).


Na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowobudowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest możliwe wówczas, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów. Wydanie takiego pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego. Pozwolenie takie może być wydane, gdy nie spowoduje to zwiększenia zagrożenia zdrowia ludzi.
Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza należy ponosić opłaty zarówno w związku z eksploatacją instalacji objętej pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska lub pozwoleniem zintegrowanym, jak i w wypadku wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów z instalacji lub działalności, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane.


Opłaty
Oplata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi:

•  2 011,00 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
•   506,00 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
•  506,00 zł - pozostałe.

Oplata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


Zwolnione z opłaty skarbowej są:

•  jednostki budżetowe,
•  jednostki samorządu terytorialnego,
•  organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
•  osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Firma Earth energy zajmuje się opracowywaniem operatów ochrony środowiska oraz niezbędnej dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Zapraszamy do współpracy.