logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

 

Pozwolenie zintegrowane

 

Pozwolenie zintegrowane stanowi szczególny rodzaj pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Pozwolenie zintegrowane wprowadziła Dyrektywa 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. W polskim prawodawstwie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2016, poz. 672 z późn. zm.) określa obowiązek wprowadzenia pozwolenia zintegrowanego dla pewnych rodzajów instalacji.


Kogo dotyczą pozwolenia zintegrowane?
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienione są instalację, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.


Firmy działające w poniższych branżach powinny posiadać pozwolenia zintegrowane:

•    przemysł energetyczny do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50MWt,
•    hutnictwo i przemysł metalurgiczny,
•    przemysł mineralny,
•    przemysł chemiczny,
•    gospodarka odpadami,
•    inne instalacje, w tym np.: przemysł papierniczy, spożywczy.

Wniosek o wydanie pozwolenia
Pozwolenie zintegrowane wydaje starosta, a w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - marszałek województwa.
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć do odpowiedniego urzędu przed rozpoczęciem działalności. Powinien zawierać informacje wymagane dla wniosków o wydanie pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów, wodnoprawnego na pobór wód.
Pozwolenie zintegrowane charakteryzuje się całościowym podejściem zakładu do ochrony środowiska, ponieważ istotą tego pozwolenia jest przede wszystkim objęcie pozwoleniem wszystkie znaczące aspekty wpływu działalności instalacji na środowisko.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać:

1. informacje o:

a. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
b. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

c. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
d. prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
e. prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
f. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,

g. spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

2. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
3. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
4. w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a. raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym”,
b. opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
c. propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.


Wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach, wraz z zapisem w wersji elektronicznej. Ponadto do wniosku należy dołączyć: dowód uiszczenia opłaty referencyjnej, kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli została wydana, dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie przez wnioskującego opłaty rejestracyjnej. Zasady wyznaczania wielkości tej opłaty zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591). Opłata musi zostać wniesiona przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Kary za brak pozwolenia
Jeżeli firma nie posiada pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, to WIOŚ może wydać decyzję zakazując dalszego prowadzenia instalacji. Za zignorowanie tej decyzji grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.


Firma Earth energy przygotowuje wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Wykonujemy pełną analizę dotychczasowych pozwoleń sektorowych, a w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uzupełniamy ją. Następnie opracowujemy wniosek oraz ustalamy wielkość opłat przy staraniu się o uzyskanie pozwolenia.


Zapraszamy do współpracy.