logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

 

Opracowanie ekofizjograficzne

 

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzane jest na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje charakterystykę i diagnozę stanu oraz funkcjonowania środowiska, określa przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej.


Definicja opracowania ekofizjograficznego znajduje się w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) – „Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.”

 

Dzięki doświadczeniu specjalistów z Earth energy, nasze opracowania wykonywane są rzetelnie, używamy wysokiej jakości map cyfrowych, co pozwala uzyskać opracowania na najwyższym poziomie, będących wizytówką gmin.

 

Zapraszamy do współpracy.