logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Sprawozdania do KOBIZE


Za co ponoszone są opłaty za korzystanie ze środowiska?


Zgodnie z art. 273. ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.), opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

a. z instalacji spalania paliw - kotłów o dużych mocach,
b. z procesów technologicznych,
c.  ze spalania paliw w środkach transportu, maszynach roboczych,
d. z chowu lub hodowli drobiu,
e.  z przeładunku benzyn silnikowych.

2. przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 1223);
3. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (np.: ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe, roztopowe pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej);
4. pobór wód podziemnych, powierzchniowych śródlądowych, morskich wód wewnętrznych;
5. składowanie odpadów.

 

Do 31 marca każdego roku podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy – opłaty w systemie rocznym. Do 2012 r. obowiązywał półroczny system rozliczania opłat. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosimy na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.


Podmioty korzystające ze środowiska
W myśl art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) podmiotami korzystającymi ze środowiska są:

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy,
osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
osoba fizyczna niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 

Wysokość opłat
Wysokość opłat uzależniona jest od:

•  ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
•  ilość i jakość pobranej wody, czy jest to woda podziemna czy powierzchniowa, w jaki sposób została wykorzystana pobrana woda, w jaki sposób została podczyszczona,
• ilość i rodzaj substancji zawartych w ściekach, a także rodzaje ścieków, wielkości, rodzaje i sposoby zagospodarowania terenu, z którego ścieki, wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane,
• wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
temperatura wód chłodniczych.

 

Jeżeli wyliczona kwota opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 800 zł to nie trzeba uiszczać jej w urzędzie marszałkowskim, jednak należy przesyłać raporty i je przechowywać. Marszałek Województwa lub WIOŚ może zobowiązać do rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska do 5 lat wstecz.

Opłaty podwyższone – kiedy są naliczane?
Gdy przedsiębiorca nie posiadał wymaganego pozwolenia na:

•  wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
•  pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
•  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

to jest zobowiązany do zapłaty wyższej stawki za korzystanie ze środowiska, wynosi 500% (stawka opłaty podstawowej x 6) i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Jest naliczana za każdy dzień korzystania ze środowiska bez wymaganego pozwolenia.
Opłaty podwyższone naliczane są również za niewłaściwe postępowanie z odpadami.

 

Rodzaje korzystania ze środowiska zwolnione z ponoszenia opłat
Zgodnie z art. 294 ustawy Prawo ochrony środowiska zwolniony jest pobór wody:

•  dokonywany na potrzeby przerzutów wody,
• na potrzeby energetyki wodnej pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości,
• powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem, że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem,
• na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geometrii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości,
• na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej,
• na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych pod warunkiem, że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem,
•  na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych,
• pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych,
•  na potrzeby nawadniania gruntów rodzimych ogródków działkowych.

 

Art. 296 Prawo ochrony środowiska – zwolnione z opłat jest wprowadzanie:

do ziem – ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie,
• do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C, albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26°C,
• do wód lub do ziemi – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l,
• do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chodu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem że ilość i rodzaj substancji w nich zwartych nie przekroczą wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód,
• do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.


Opłaty wynikające z przepisów ochrony środowiska można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu, dlatego też opłaty za korzystanie ze środowiska mogą wpłynąć na wysokość podatku dochodowego.

 

Kary
Jeżeli przedsiębiorca nie złoży w wymaganym terminie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, to marszałek województwa może wymierzyć te opłatę w drodze decyzji.

Sprawozdanie do KOBIZE
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2273, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek sporządzania i wprowadzania przez podmioty, korzystające ze środowiska, rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza. Prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji jest jednym z zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE.


Informacje zawarte w Krajowej bazie (KOBIZE) są wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy (KOBIZE) mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

 

Kto powinien składać raport?
Ustawowy obowiązek raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność powoduje emisje. Raporty dotyczą między innymi podmiotów, które posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m. in. hal produkcyjnych, biur, sklepów, posiadają piece piekarnicze lub do wypieku chleba, posiadają samochody służbowe (samochody osobowe, samochody dostawcze), bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (wózki widłowe).
Rejestracja dotyczy każdego zakładu z osobna, co oznacza, że jeśli podmiot posiada kilka zakładów w różnej lokalizacji (różne adresy), to każdy zakład musi zarejestrować osobno. Ilość instalacji w danym zakładzie nie ma w tym wypadku znaczenia.


Do kiedy należy złożyć raport?
Raport KOBiZE ma postać elektroniczną i wprowadzany jest za pośrednictwem konta elektronicznego na wyznaczonej do tego platformie internetowej. W celu utworzenia konta w Krajowej Bazie należy wystąpić do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami z wnioskiem o jego założenie. Zobowiązane podmioty powinny dopełniać obowiązku sporządzenia i wprowadzenia raportu w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego. Złożenie raportu KOBIZE nie jest związane z jakimikolwiek kosztami urzędowymi.

 

Firma Earth energy świadczy usługi z zakresu wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz sprawozdań do KOBIZE.

 

Zapraszamy do współpracy.