logo

Twój partner w inwestycjach


 


 

Gospodarka odpadami


Przepisy dotyczące gospodarki odpadowej stają się coraz bardziej rygorystyczne. W związku z tym firmy, które wytwarzają odpady, powinny posiadać niezbędne pozwolenia. Proces uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami jest skomplikowany i wymaga rzetelnego przygotowania wniosku oraz dokumentacji.


Wymogi związane z gospodarką odpadami w Polsce reguluje m. in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Do głównych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami należą:

1.    Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie dotyczy wszystkich odpadów (z wyjątkiem odpadów komunalnych) wytwarzanych przez ten sam podmiot (wnioskodawcę), powstających w miejscu, gdzie instalacja jest eksploatowana. Można przyjąć, że miejscem tym jest cały zakład, rozumiany jako jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi się na nim urządzeniami (zgodnie z art. 3 pkt. 48 ustawy POŚ).


Pozwolenie wymagane jest jedynie dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji w przypadku przekroczenia ustawowych limitów wynoszą:

1Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów inne niż niebezpieczne.


2.    Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Przed przystąpieniem do prowadzenia działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów należy uzyskać zezwolenie na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zezwolenie wydaje w drodze decyzji organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów:

a. Marszałek województwa dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla odpadów inne niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska albo zapadliska jest nie mniejsza niż 25000 Mg, dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

b. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – dla zbierania i przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych,
c. Starosta w pozostałych przypadkach.


3.    Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w drodze odzysku lub unieszkodliwiania

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów jest wymagane niemal zawsze, jeżeli zamierzone czynności mieszczą się w pojęciu odzysku lub unieszkodliwiania. Zezwolenie może przy tym dotyczyć odzysku albo unieszkodliwiania, albo prowadzenia obu tych działań łącznie. Dotyczy ono również odpadów komunalnych. Jedyne wyjątki od powyższych zasad to:

a. zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o odpadach nie musi uzyskiwać odrębnego zezwolenia wytwórca odpadów, posiadający pozwolenie na ich wytwarzanie bądź decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pod warunkiem, że we wniosku o wydanie wspomnianej decyzji uwzględni wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
b. zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia są osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, wykorzystujące na własne potrzeby odpady określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).


4.    Ewidencja odpadów

a. Kto musi prowadzić ewidencję?

wytwórcy odpadów,

zbierający odpady,

transportujący odpady,

prowadzący przetwarzanie odpadów,

zarządzający składowiskami odpadów.

b. Dokumenty służące ewidencjonowaniu odpadów:

Karta przekazania odpadów,

Karta ewidencji odpadów.


Firma Earth energy świadczy usługi z zakresu prowadzenia ewidencji odpadów, a także uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów w drodze odzysku lub unieszkodliwiania.


Zapraszamy do współpracy.