logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest jednym z kluczowych etapów realizacji inwestycji.


Firma Earth energy oferuje skuteczną pomoc w zakresie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ścisła współpraca z organami ochrony środowiska odpowiedzialnymi za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i organami opiniującymi i uzgadniającymi (Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) oraz rzetelnie przygotowana dokumentacja sprawia, iż pozyskanie decyzji z zespołem naszych specjalistów jest efektywne.


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 1. Ustawy ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla inwestycji w zakresie terminalu;
7. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi podstawowy dokument w procesie inwestycyjnym, ponieważ wytyczne zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinny być uwzględnione w decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleniu na budowę. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawca, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

 

Opłaty
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć dowód wniesionej opłaty skarbowej w kwocie 205 zł. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy również wnieść opłatę 17 zł – opłata za pełnomocnictwo.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach w formie papierowej, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.


Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy daną inwestycję zakwalifikować do odpowiedniej grupy przedsięwzięć, a następnie sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko, które stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Zespół naszych specjalistów sporządza karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zapraszamy do współpracy.Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Dokument, który opisuje planowane przedsięwzięcie oraz jego oddziaływanie na środowisko, stanowi załącznik do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nasi specjaliście przygotowują karty informacyjne przedsięwzięć rzetelnie i wyczerpująco, co znacznie skraca czas wydania decyzji (uzupełnienia). Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia organ stwierdza obowiązek lub brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Karta informacyjna stanowi podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych, na podstawie której wydawane są pozostałe decyzje. Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzana jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 


Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport ooś)

Opracowanie stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji dla przedsięwzięć z tzw. Grupy I (przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko). Podobnie jak karta informacyjna przedsięwzięcia, opisuje planowaną inwestycję, jednak jest dokumentem znacznie bardziej złożonym, wymagającym szerokiej analizy przedsięwzięcia. Raport ooś jest sporządzany dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku gdy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.